Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Karp Zatorski - hodowla


Produkcja Karpia odbywa się zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi zakładu. Jedną, z podstawowych linii wykorzystywanych do krzyżowania międzyliniowego jest rodzima, wyhodowana na tym obszarze geograficznym - linia karpia zatorskiego. Wszystkie używane do rozpłodu linie karpia posiadają swoje kartoteki i są ewidencjonowane. Na ciele każdego tarlaka i selekta czystej linii wypalony zostaje ciekłym azotem znak linii. Wczesną wiosną po odłowieniu stawu, w którym przetrzymywane były tarlaki przez zimę, przeprowadza się ostrą selekcję pod kątem tarła i obsady tarlisk. Po odbytym tarle, u samców i samic poprawia się znak ciekłym azotem – dla lepszej widoczności. Przy każdym odłowie i zarybieniu stawu, magazynu rybnego, tarliska, przesadki wypisuje się kwity odłowu i zarybienia stawu. W obrocie wewnętrznym, dla ryb przekazywanych między gospodarstwami Rybackiego Zakładu Doświadczalnego wystawiane są kwity: magazyn wyda, magazyn przyjmie. Przy sprzedaży na zewnątrz wystawia się fakturę lub paragon z kasy fiskalnej. W każdym gospodarstwie prowadzona jest szczegółowa ewidencja ryb. Rybacki Zakład Doświadczalny posiada numery weterynaryjne nadane przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Oświęcimiu i Wadowicach. W zakładzie prowadzona jest również ewidencja zakupionej i skarmionej paszy. Kwity i rejestry są zawsze dostępne do kontroli.